Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO EURORICAMBI.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
  cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
  stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego spółka BSL SPÓŁKA Z
  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żabiej Woli (adres siedziby i adres do korespondencji: ul.
  Przejazdowa 17, 96-321 Żabia Wola); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000276045; kapitał zakładowy w wysokości: 2.400.000,000 zł.; NIP 7831627857, REGON 300524350,
  adres poczty elektronicznej: bslparts@bslparts.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 46 857-91-00 – zwana dalej
  „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
  do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
  Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
  przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub
  rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  Strona 1 z 81.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
  osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
  technicznych lub organizacyjnych.
  1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te
  są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą
  (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
  Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
  Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty
  zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
  zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora.
  3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na
  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
  Cel przetwarzania
  danych
  Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
  Wykonanie Umowy
  Sprzedaży lub
  umowy o
  świadczenie Usługi
  Elektronicznej lub
  podjęcie działań na
  żądanie osoby,
  której dane dotyczą,
  przed zawarciem w/
  w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
  (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której
  stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
  do podjęcia działań na żądanie osoby, której
  dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres
  niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
  wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy
  Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
  Elektronicznej.
  Marketing
  bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
  (prawnie uzasadniony interes administratora)
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów Administratora – polegających na
  dbaniu o interesy i dobry wizerunek Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego interesu
  realizowanego przez Administratora, nie
  dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
  roszczeń Administratora w stosunku do
  osoby, której dane dotyczą, z tytułu
  Strona 2 z 8Administratora, jego Sklepu Internetowego
  oraz dążeniu do sprzedaży Produktów
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy prawa, w
  szczególności Kodeksu Cywilnego
  (podstawowy termin przedawnienia dla
  roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
  dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
  Administrator nie może przetwarzać danych
  w celu marketingu bezpośredniego w
  przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu
  w tym zakresie przez osobę, której dane
  dotyczą.
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
  (zgoda) – osoba, której dane dotyczą,
  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych w celach
  marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu
  wycofania zgody przez osobę, której dane
  dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
  w tym celu.
  Wyrażenie przez
  Klienta opinii o
  zawartej Umowie
  Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
  – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę
  na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celu wyrażenia opinii Dane przechowywane są do momentu
  wycofania zgody przez osobę, której dane
  dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
  w tym celu.
  Prowadzenie ksiąg
  rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
  w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
  rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r.
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie
  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres
  wymagany przepisami prawa nakazującymi
  Administratorowi przechowywanie ksiąg
  rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku
  następującego po roku obrotowym, którego
  dane dotyczą).
  Ustalenie,
  dochodzenie lub
  obrona roszczeń
  jakie może
  podnosić
  Administrator lub
  jakie mogą być
  podnoszone wobec
  Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
  (prawnie uzasadniony interes administratora)
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów Administratora – polegających na
  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
  jakie może podnosić Administrator lub jakie
  mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego interesu
  realizowanego przez Administratora, nie
  dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
  roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec
  Administratora (podstawowy termin
  przedawnienia dla roszczeń wobec
  Administratora wynosi sześć lat).
  Korzystanie ze
  strony Sklepu
  Internetowego i
  zapewnienie jej
  prawidłowego
  działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
  (prawnie uzasadniony interes administratora)
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów Administratora – polegających na
  prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu
  Internetowego Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego interesu
  realizowanego przez Administratora, nie
  dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
  roszczeń Administratora w stosunku do
  osoby, której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy prawa, w
  szczególności Kodeksu Cywilnego
  (podstawowy termin przedawnienia dla
  roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
  dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
  Prowadzenie
  statystyk i analiza
  ruchu w Sklepie
  Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
  (prawnie uzasadniony interes administratora)
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów Administratora – polegających na
  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w
  Sklepie Internetowym celem poprawy
  funkcjonowania Sklepu Internetowego i
  zwiększenia sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres
  istnienia prawnie uzasadnionego interesu
  realizowanego przez Administratora, nie
  dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
  roszczeń Administratora w stosunku do
  osoby, której dane dotyczą, z tytułu
  prowadzonej przez Administratora
  działalności gospodarczej. Okres
  przedawnienia określają przepisy prawa, w
  szczególności Kodeksu Cywilnego
  (podstawowy termin przedawnienia dla
  Strona 3 z 8roszczeń związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
  dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
 3. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne
  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
  kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
  dotyczą.
  4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to
  niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego
  zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane
  przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
  4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców:
  1.1.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
  sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  1.1.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  1.1.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy
  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  1.1.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
  1.1.5. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz
  innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
  pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do
  serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby
  odwiedzającej, w tym również:
  1.1.5.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu
  Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w
  związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do
  Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z
  zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o
  działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach,
  wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na
  Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 4. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5.1.
  Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w
  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  Strona 4 z 85.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale
  decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy
  Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z
  profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego,
  przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać
  zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do
  standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy
  będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie
  Internetowym.
  5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na
  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego
  Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie
  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,
  aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny
  sposób istotnie na nią wpływa.
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z
  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
  wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu
  Internetowego.
 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  1.2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
  czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  1.3. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według
  następujących kryteriów:
  Ze względu na ich dostawcę:
  1)
  własne (tworzone przez
  Ze względu na ich okres
  przechowywania na
  urządzeniu osoby
  Ze względu na cel ich stosowania:
  1)
  niezbędne (umożliwiające
  Strona 5 z 8stronę Sklepu
  Internetowego
  Administratora) oraz
  2)
  1.4.
  odwiedzającej stronę
  Sklepu Internetowego:
  prawidłowe funkcjonowanie
  strony Sklepu Internetowego),
  1) sesyjne (przechowywane
  do czasu wylogowania się
  ze Sklepu Internetowego
  lub wyłączenia przeglądarki
  internetowej) oraz 2) funkcjonalne/preferencyjne
  (umożliwiające dostosowanie
  strony Sklepu Internetowego
  do preferencji osoby
  odwiedzającej stronę),
  2) stałe (przechowywane
  przez określony czas,
  zdefiniowany przez
  parametry każdego pliku lub
  do czasu ręcznego
  usunięcia) 3) analityczne i wydajnościowe
  (gromadzące informacje o
  sposobie korzystania ze
  strony Sklepu Internetowego),
  4) marketingowe, reklamowe i
  społecznościowe (zbierające
  informacje o osobie
  odwiedzającej stronę Sklepu
  Internetowego w celu
  wyświetlania tej osobie
  spersonalizowanych reklam i
  prowadzenia innych działań
  marketingowych w tym
  również na stronach
  internetowych odrębnych od
  strony Sklepu Internetowego,
  takich jak portale
  społecznościowe
  należące do
  osób/podmiotów trzecich
  (innych niż Administrator)
  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
  Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
  Cele stosowanie plików Cookies
  w Sklepie Internetowym
  Administratora
  identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i
  pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
  (pliki Cookies niezbędne)
  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub
  danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne
  lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
  preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki,
  układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu
  Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
  strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)
  remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep
  Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.
  powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe
  itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy
  kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy
  Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies
  marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
  1.5.
  Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania
  plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w
  następujący sposób:
  W przeglądarce Chrome:
  (1) w pasku adresu kliknij
  w ikonkę kłódki po lewej
  stronie, (2) przejdź do
  W przeglądarce Firefox:
  (1) w pasku adresu kliknij w
  ikonkę tarczy po lewej
  stronie, (2) przejdź do
  W przeglądarce Internet Explorer:
  (1) kliknij menu „Narzędzia”,
  (2) przejdź do zakładki „Opcje
  internetowe”, (3) przejdź do
  Strona 6 z 8zakładki „Pliki cookie”.
  Type your text
  W przeglądarce Opera:
  (1) w pasku adresu kliknij
  w ikonkę kłódki po lewej
  stronie, (2) przejdź do
  zakładki „Pliki cookie”.
  zakładki „Dopuszczone” lub
  „Zablokowane”, (3) kliknij
  pole „Ciasteczka śledzące
  między witrynami”,
  „Elementy śledzące
  serwisów
  społecznościowych” lub
  „Treści z elementami
  śledzącymi” zakładki „Ogólne”, (4) przejdź
  do zakładki „Ustawienia”, (5)
  kliknij pole „Wyświetl pliki”
  w przeglądarce Safari:
  (1) kliknij menu
  „Preferencje”, (2) przejdź do
  zakładki „Prywatność”, (3)
  kliknij w pole „Zarządzaj
  danymi witryn” Niezależnie od przeglądarki, za
  pomocą narzędzi
  dostępnych np. na stronie:
  https://www.cookiemetrix.com
  / lub: https://www.cookie-
  checker.com/
  1.6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
  funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
  poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
  składania Zamówienia).
  1.7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z
  plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
  ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
  oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy
  przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge
  1.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych
  przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają
  Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są
  w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie
  ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w
  Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz
  sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
  odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  1.9. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej
  aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki
  udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  1.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook
  Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi
  mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także
  wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz
  znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?
  helpref=page_content.
  1.11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu
  Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1.
  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na
  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
  Internetowego Administratora.
  Strona 7 z 8Strona 8 z 8
Scroll to Top
Przewiń do góry